Създаване на фирмени строителни ценоразписи с Project Estimator

С качването на следващата версия 2.5 всеки потребител на Project Estimator, ще може да получи най – новото разширение на базата данни PE FS. То ще бъде доставено, като малка допълнителна програма.

Тъй като разширението е добавено, като отделна програма потребителите не би трябвало да усетят разлика в работа си с Project Estimator,, но от друга страна всеки път, когато им бъде необходимо ще бъде на разположение.

Основен екран на добавката за база данни със строителни разходни норми PE File Search към софтуера за сторително ценообразуване Project Estimator
Всички представени цени в екраните или видеата са примерни и незадължителни.

Това е едно добро приложение, което изключително бързо разчита всичките ви сметки, които сте направили на Project Estimator, и ви поднася данните в удобна форма.

PE File Search генерира няколко таблици от вашите сметки, като в последствие ви ги представя под формата на ваш вътрешен ценоразпис. И това не касае само позиции с анализи, но и материали, часови ставки и машиносмени. Добавени са разумни алгоритми, които разпознават еднакви или подобни позиции и ги обединяват.

В комбинация с тези алгоритми и новата система за търсене намирането на информация става изключително бързо.

ЦЕНОВИЦИТЕ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТ В КЪЩИ

Ето това ще е частта в, която Project Estimator, ще е различен за всеки.

Да вземем за пример по – специфичните технологии чието ценообразуване ви е коствало време и проучване. Сега този труд ще е стои на бърз достъп до вас с доста разбити данни. При търсенето на позиции ще можете да видите, колко е цената на труда или Нвр на всички позиции и от коя сметка са дошли.

03. Отворен анализ в PE File Search

PE File Search освен, че запазва анализа на позициите, извлича полезната информация и я разпределя в 10 помощни колони, които във всеки момент могат да бъдат включени или изключени.

От друга страна ще можете да избирате динамично от кои сметки да се образува базата данни. Това ще позволи от 80те добавени такива да се търси само в 11. Разбира се в последствие ще можете да изберете други 16 в, които да търсите.

Аз лично все още си играя с базата данни от всички сметки, като разглеждам какви цени сме давали за различни обекти през цялата 2015.

Търсене на цени на строителни материали с добавката PE File Search на програмата за строително ценообразуване Project Estimator

И докато говоря за цени една от сериозните приимущества е търсенето на цени на материали. При остойностяването на последната сметка с, която тествах PE File Search не ми се наложи да отворя Chrome нито веднъж. Тъй като при търсене ми излизаха всички цени за даден материал на практика много бързо си направих изводи за средните такива.

Базите данни с разходни норми натрупани от сметки имат и друго качество. Те нарастват с времето. Ако имате добър инструмент, който да не ви кара да търсите по директории и екселски файлове тази база би могла да бъде изключително мощен инструмент.

САМ В КЪЩИ?

Може да не е необходимо. PE File Search позволява работа в cloud средата, която вече използвате. Просто трябва да изберете една директория, която да се намира за пример в моят случай в Dropbox. Това е. Така на практика ще разполагате не само с вашите сметки, но и с тези на колегите ви.

С това PE File Search прави много сериозни стъпки в автоматичното създаване на фирмени ценоразписи и ускоряване на остойностяването с Project Estimator.

КАК СЕ ИНСТАЛИРА PE File Search?

Всъщност за всички настоящи потребители инсталирането ще е много лесно. Единственото необходимо е от менюто „Инструменти“ реда „Добавки“ да се стартира прозореца с добавки. След това просто се маркира PE File Search и се избира „Инсталиране“.

За по – напредналите потребители това е командата с, която ще можете да инсталирате директно от конзолата (стартира се отново от менюто „Инструменти“):
$install pefilesearch

След като стартирате иконата на програмата от десктопа ви просто следвайте инструкциите.

Документация за Project Estimator 2.4

Здравейте,
документацията за новата версия на Project Estimator 2.4 е вече готова. Едно от главните промени е интегрирането на документацията с програмата. Във всеки прозорец има бутон за help, който ще ви отвори конкретната тема.

Fig01

В настоящата статия ще изброя новите теми с малко разяснения.

Работа с анализни цени
Редактиране на анализ – панелът за редактиране на анализи от настоящата версия вече е сменен.

Разширени възможности за редактиране
Калибриране на единична цена – тази функционалност позволява един анализ да бъде редактиран по – обратен път с цел получаване на фиксирана единична цена.
Съставяне на сборен анализ – формата за сборен анализ дава възможност да бъдат обединени различни анализи с различна степен на участие в един общ

Справки
В частта на справките има много промени и са добавени много нови опции. Разбира се всички са описани в ръководства.

Справки касаещи крайните стойности на обекта:
Обобщена информация за обекта
Подробна ифнормация за обекта
Симулации – тази форма ще позволи да се тества сметката с различни параметри и да се проследи как тяхната промяна се отразява на крайните стойности

Справки касаещи основната таблица (потребителски справки):
Използване на потребителски справки
Създаване и редактиране на потребителски справки

Справки касаещи конкретна позиция:
Помощни панели към анализ

Работа с дименсии
Работата с дименсии в Project Estimator отключва много нови функционалности. Ръководствата за тях са:
Дефиниране на дименсии
Проверка и корекция на дименсии
Конвертиране на анализ по дименсии
Конвертиране на анализ с коефициент

Добавки
Добавките са цял нов раздел от приложения за количествени сметки и ценообразуване, които целят да подпомагат процеса по офериране и бюджетиране:
Работа с добавки

Разбира се има и други малки промени или подобрени, но те не изискват изрично упоменаване.

Изкупуване на УСН-та и ТНС-та

Здравейте, изкупувам оригиналните книжки УСН и ТНС.

За контакти:

  simeonov.martin@gmail.com

  (0884) 097 868

.

ТНС

ТНС (Трудови норми в строителството)
ТНС (Трудови норми в строителството)

Списък ТНС:

ТНС 01 Пренос и превоз на строителни материали
ТНС 02 Изкопни работи - ръчно и механизирано
ТНС 03 Архитектурно-строителни работи
ТНС 04 Добиване и обработване на скални материали, каменни облицовки и пътно строителство
ТНС 05 Водопроводни и канализационни работи
ТНС 06 Електромонтажни работи
ТНС 07 Монтаж на отоплителни, вентилационни, хладилни инсталации, кухненски уредби
ТНС 08 Изолации и специални зидарии
ТНС 09 Озеленителни работи
ТНС 10 Горно строене и ЖП линии
ТНС 11 Тунелно и хидротехническо строителство
ТНС 12 Заваръчни работи
ТНС 13 Ремонтни работи
ТНС 14 Пренос и превоз на машини и съоръжения
ТНС 15 Монтаж на технологични тръбопроводи
ТНС 16 Производство на стоманобетонни конструкции и изделия
ТНС 17 Монтаж на стоманобетонни елементи
ТНС 18 Изработване и монтаж на стоманени конструкции
ТНС 19 Монтаж на котли
ТНС 20 Монтаж на парни турбини и генератори
ТНС 21 Монтаж на водни турбини и генератори
ТНС 22 Монтаж на машини и съоръжения
ТНС 23 Строителни и монтажни работи, извършвани в помощни предприятия
ТНС 24 Производство на стоманени конструкции, монтажни елементи и детайли в предприятия и бази
ТНС 25 Технологичен транспорт с товарни автомобили-панеловози
ТНС 26 Изграждане на магистрални газопроводи и нефтопроводи
ТНС 27 Ремонт на технологично оборудване при производство на цимент
ТНС 28 Производство на строителна керамика
ТНС 29 Производство на изолационни, облицовъчни и други материали и изделия за строителството

.

УСН

УСН (Усреднени сметни норми)
УСН (Усреднени сметни норми)

Списък УСН:

УСН  1 Земни работи
УСН  2 Високо строителство
УСН  3 Пътно и ЖП строителство
УСН  4 Водноенергийно, мелиоративно и тунелно строителство
УСН  5 Водопроводи, канализации, пречиствателни станции и промишлени тръбопроводи
УСН  6 Монтаж на силнотокови кабелни линии
УСН  7 Общостроителни работи по кабелни линии
УСН  8 ОВ и климатични инсталации, кухненски, хладилни и перални уредби, монтаж на асансьори
УСН  9 Тръбопроводи и арматура
УСН 10 Топлинни и хладилни изолации
УСН 11 Пещостроителни работи по топлотехнически устройства и хим. съоръжения
УСН 12 Монтаж на метални конструкции
УСН 13 Монтаж на енергийни, отоплителни и промишлени котли
УСН 14 Водни турбини и генератори, напорни тръбопроводи, затворни съоръжения
УСН 15 Монтаж на турбини и генератори
УСН 16 Монтаж на стоманобетонни конструкции и бетонови елементи в сгради и съоръжения
УСН 17 Подземно минно строителство в рудната промишленост
УСН 18 Подземно минно строителство във въглищната промишленост
УСН 22 Монтаж на металообработващи, пресови, леярски и др. машини
УСН 23 Монтаж на подемно-транспортни механизми
УСН 24 Монтаж на КИП и А
УСН 34 Електромонтажни работи
УСН 35 Монтаж на мрежи ниско напрежение и електропроводи до 400 KV
УСН 36 Трансформаторни постове и електрически подстанции
УСН 37 Монтаж на ТТ, радиотранслационни и слаботокови кабелни линии
УСН 38 Монтаж на стационарни ТТ съоръжения
УСН 39 Монтаж на контактна мрежа 25 KV, 50 Hz по ЖП линии
УСН 40 Сигнализация, централизация и блокировка на ЖП линии
УСН 41 Монтаж на контактни мрежи и фидери 1500 V в мините
УСН 42 Монтаж на компресори, помпи и вентилатори

QArm 1.1

QArm е програма за изработване на подробни количествени сметки за армировка. Методите, по които могат да се събират данни с нея са:

– ръчно

– копиране на позиция/позиции от AutoCAD

– автоматично събиране на данни от AutoCAD

..

След като сте събрали всички данни получавате:

– кратка разбивка на метрите и желязото, съответно на оребрената и неоребрената стомана

– подробна разбивка на количествата по диаметри и тип желязо, съответно в метри и килограми

.

Възможности за експортиране:

– експорт в Excel

– експорт в AutoCAD (тази функция ви дава добре познатите таблици на армировачните планове)

.

Лиценз на програмата:

програмата е безплатно с изключение на функциите за автоматично събиране на данни от AutoCAD. Цента иможете да проверите тук.

.

Свалете програмата

..

Това са екрани от програмата:.

Ръчно въвеждане
Ръчно въвеждане
Автоматично въвеждане
Автоматично въвеждане

QArm

.

Изтегляне на програмата:

линк 1

.

QArm е програма за изработване на подробни количествени сметки за армировка. Методите, по които могат да се събират данни с нея са:

– ръчно

– копиране на позиция/позиции от AutoCAD

– автоматично събиране на данни от AutoCAD*

.

След като сте събрали всички данни получавате разбивка на количествата по диаметри и тип желязо, съответно в метри и килограми.

.

Програмата е напълно съвместима с Excel и дава възможност както да експортирате, така и да импортиране данни.

.

.

.

*Приложението се разпространява с некомерсиална цел. Функцията за автоматично събиране на данни е бета версия и всеки, който желае да я ползва и да се включи в тестването й може да се свърже с нас.
.
Ръчно въвеждане
Ръчно въвеждане
Автоматично въвеждане
Автоматично въвеждане
Подробни резултати
Подробни резултати