Как ценообразува строителството в САЩ и Канада? – Част 2ра

В предходната част от тази статия разгледахме развитието на ценообразуването и стандартите за него в САЩ и Канада.

MasterFormat е стандарт за организиране на спецификации и друга писмена информация за строителни проекти в САЩ и Канада. Целта на този стандарт е да се формират спецификациите към договорите за строителствао. Стандарта организира в стандартизиран формат отделни раздели от строителството.

Този стандарт организира видовете строително монтажни дейности в 50 петдесет раздела. Като всеки от тях е организаран на подраздели и части.

Стандарта е разработен от института за стандартизация в САЩ (CSI) и Канада (CSC). Стандартизирането на информацията ,подобрява комуникацията между всички участници в строителния процес. Помага да се изгради такава структура, която да отговаря на изискванията за срокове и бюджети.

R.S.Means е американска компания, която активно публикува информация за разходни норми и стойности в строителството. Базата данни на компанията, се използва за строителна оценка от професионалните ценовици.

Данните са източник за оценка за изчисляване на разходите за изграждане преди започване на строителството. Тя може да се използва в почти всеки етап от планирането на разходите и да стане по – точна с предаването на проекта.

R.S.Means е най – точната координирана система за инженеринг и определяне на разходите.

Процесът на определяне на разходите е от решително значение за всеки строителен проект. Колкото по късно в развитието на проекта се прави оценката, толкова тя е по – точна.

Има пет различни нива на оценка, всяко от което е по – точно от предходните:
– На фаза идеен проект
– На фаза проектиране
– На фаза оферта
– На фаза договаряне
– На фаза изпълнение.

Разходите на квадратен метър се използва на най – ранния етап на проектиране.

Как ценообразува строителството в САЩ и Канада? – Част 1ва

Избрали сме една тема,която на пръв поглед е доста професионално ориентирана и е за ограничен кръг читатели. Тъй като ценообразуването на строителството в момента в България е, като в дивия запад, може би ще е интересно да разкажем, как са ценообразували в строителството в Америка, през какви етапи са минали и как се ценнобразува сега. Затова темата е: Как ценообразува строителството в САЩ и Канада? Ще се спрем малко на историята и пояснения по тази тема.

Три основни компонента на ценообразуването
Ценообразуването, главно е свързано с три основни компонента или измерения. Това са технология, количество и цена. Връзката между тях ни позволява да опишем точно всяко едно действие, дейност или процес при изпълнение на строителните работи.

Защо се спираме именно на тези три компонента? Технологията е компонент от ценообразуването, който се променя и развива. Именно заради този компонент се правят всички промени в ценообразуването.

Технологията е движещата сила и колкото по – бързо се развиват строителните технологии, толкова повече имаме нужда от промени в ценообразуването, от нови анализи, от нови раздели и нови ценоразписи.
Разбира се тук говорим за строителни технологии, което не изключва технологиите за промяна на обработка на данните и на комуникациите.

Вторият ключов компонент е количеството. Определянето на количествените параметри е от особена важност, защото те дават цифрово изражение на технологията. Под количество трябва да се разбират:
– разходни норми за основните елементи на цената (труд,материали и механизация)
– коефиценти определящи условията при ценообразуване
– проценти за начисляване и др.

Третият компонент е цената. Този компонент дава стойностният израз на технологията. Изминавайки пътят на целият този процес е с една единствена цел, да получим адекватна оценка на разходите за изпълнение на една технология.
За правилното ценообразуване има още едно условие. Това са правилата и стандартизацията или казано по – просто описание на всички процеси и строителни технологии в една система.

Именно за тези правила искаме да Ви разкажем, каква е била системата за ценообразуване в Америка и как тя се е променяла с течение на времето.

За стандартизиране на ценообразуването в строителството, като система в САЩ се е започнало да се говори още през 1934 г. Първи са започнали да го използват инженерните части в армията. По – съществено развитие претърпява едва след втората световна война, когато започва усилено следвоенно строителство. Тогава се създава и стандарта MasterFormat.

Каква е историята на този стандарт? Първоначално такива спецификации са се подържали от различните щати за нуждите на строителната и инженерната военна промишленост. Всички данни, които са налични в тази насока до 1948 г. са били предадени на новосъздадения институт за технически спецификации и стандарти (CSI). Тогава започва и да се прави организация на спецификациите в система. Било е необходимо около петнадесет години за да излезе в 1963 г. първият формат за строителни спецификации, с 16-те основни раздели по видове строителни дейности (пет цифрен код).

Самото наименование MasterFormat се появява през 1975 г. и CSI започва редовно неговото публикуване и разширяване. През този период този стандарт се утвърждава на цялата територия на северна Америка. Това също е и период на бързо развитие на строителните технологии. Това развитие на строителната индустрия и технологии налагат актуализиция на стандарта.

След 1995 г. се започва работа в института CSI по разширяване на стандарта MasterFormat. През 2004 г стандарта е разширен от 16 на 50 раздела с шест цифрен код, отразявайки всички иновации в сферата на строителството.

Самата история на този стандарт показва колко усилия са били положени за да може да се стандартизира една строителна индустрия. За да може всички участници в строителния процес да работят по едни и същи правила. Този стандарт оптимизира разходите, оптимизира времето и не позволява спекулации.

Разходни норми за снаждане на армировка

Разходни норми за снаждане на армировка с муфи

Дълги години традиционният метод на съединяване на армировъчните пръти беше снаждане чрез разминаване. Колкото по – голяма е границата на провлачване на армировъчната стомана толкова по – голяма дължина на снаждане се изисква.Това завишава разхода на стомана, а от там стойността. С новите нормативи за проектиране по Еврокодове и използването на армировка с граница на провлачване 500 Мра, снаждането с муфи става все по – актуално.

Предимства на този метод на снаждане са:
– Позволява да се използва максимално напречното сечение на пръта
– Отпада нуждата от увеличаване на бетоновото покритие в зоната на снаждане
– Неутрализира пренасищането на бетона с армировъчни пръти
– Могат да бъдат механично снадени армировъчни пръти от всички видове диаметри и класове

Какво се промени при армирането

У нас вече действат и нови стандарти за армировка, които са европейски или са хармонизирани с европейските норми. Въведен е и европейски стандарт за проектиране на стоманобетонни конструкции (Еврокод2).

От май 2007 г. е въведен нов стандарт БДС 9252 за горeщовалцуваната, термично уякчена, оребрена и заваряема армировъчна стомана клас В500В и В500С. Тя се доставя с диаметри 8 мм и по-големи.Трябва да се подчертае, че тази армировка съответства на стандартизираните европейски критерии за заваряемост и за пластичност при огъване.Този клас армировка е с напълно аналогични характеристики с въведената армировка клас Т-IV през 1996 г.

Отпадането съгласно (Еврокод 2) на приложението на традиционните армировъчните стомани А–I, A-II и AIII при проектиране и изпълнение на стоманобетонови конструкции, чиято граница на провлачване е от 390 до 410 МРа и замяната им с армировка клас А-IV или клас В500В и S500S с граница на провлачване 500 МРа е и необходима предпоставка за промяна на строителните анализи и разходни норми.

Промяната на вида и разхода на стоманата при разминаването на прътите води до увеличаване на разхода за стомана.Замяната на снаждането с муфи става все по актуална тема за промяна на разходни норми при изпълнение на армировъчните работи при използване на муфи.

.

Разходни норми за снаждане на армировка

В тази част от статията има приложени строителни анализи с разходни норми.

РСН 032 401 БР МОНТАЖ НА БЪРЗО НАВИВАЩИ СЕ МУФИ ПРИ КОЛОНИ И ГРЕДИ N20
Труд Hвр 0.3200
7114-2001 АРМАТУРИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.3200 1.00
Материали рн дср
24.10.83.10.01 СЪЕДИНИТЕЛНИ МУФИ N 20 БР 1.0000 1.10

.
cta-pe-big
.

РСН 032 402 БР МОНТАЖ НА БЪРЗО НАВИВАЩИ СЕ МУФИ ПРИ КОЛОНИ И ГРЕДИ N25-30
Труд Hвр 0.3335
7114-2001 АРМАТУРИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.3335 1.00
Материали рн дср
24.10.83.10.02 СЪЕДИНИТЕЛНИ МУФИ N 25-30 БР 1.0000 1.10

.
cta-pe-big
.

Актуализация на разходните норми за кофражи – Част 2ра

След като разгледахме в 1-вата част на тази статия инвентарните кофражи, в тази част ще се спрем на:

Кофражни системи

Това са съвременните кофражни технологии, които се наложиха на строителния пазар. Все повече световно известни фирми започнаха да усъвършенстват своите кофражи и да предлагат различни модулни системи, които позволяват бърз монтаж и много добро качество на излятия бетон. В зависимост от предназначението за използване на кофражите, те могат да са индивидуални или универсални. Фирмите все повече се стремят да разработват такива модули, които да са универсални и да имат по – голямо приложение.

Поради факта, че повече от 80 % от монтираните кофражи се изпълняват с новите кофражни системи, имаме актуализация главно на разходни норми за този тип кофражи.

Кофражните системи позволяват създаването на такива модулни конфигурации, които максимално да могат да се обединяват в един елемент и така да се използват многократно. Предимствата са намаляване на трудоемкостта, повишаване на качеството и възможност за изпълнение на всякакви бетонови конструкции.

Тези системи позволяват и олекотяване на отделните модули като за това се използва олекотена конструкция. Използват се сменяем хидрофобен шперплат като лице на кофражната форма и алуминиева поддържаща конструкция. Използването им е много актуално там, където не е възможно използването на кран или друго подемно средство. Независимо от производителя, кофражните системи имат приблизително един и същ принцип за работа и сглобяване като различията са само по вида на сглобките и захващането на платната.

В края на тази част от статията са добавени няколко анализа от РСН 03: Бетонови конструкции, които също така са добавени в базата данни на Project Estimator.

РСН 031 103 М2 КОФРАЖ СУТЕРЕННИ СТЕНИ С ВИСОЧИНА ДО 5.50 М
Труд Hвр 1.5500
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 ( ПОДГОТОВКА) Ч.Ч. 0.4400 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 ( МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ) Ч.Ч. 0.9500 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 ( ПОЧИСТВАНЕ ) Ч.Ч. 0.1600 1.00
Материали рн дср
16.21.12.20.02 ШПЕРПЛАТ ХИДРОФОБЕН М2 0.0600 1.14
20.30.12.70.06 КОФРАЖНО МАСЛО КГ 0.2000 1.00
25.11.23.10.54 КОФРАЖЕН КОМПЛЕКТ ЗА СТЕНИ М2 1.0000 1.10
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0003 1.12
25.93.11.17.02 МЕТАЛНА ШПИЛКА БР. 0.0158 1.10
25.93.11..17.03 М.АНКЕРНА ГАЙКА БР. 0.0316 1.10
22.21.21.53.22 ТРЪБА PVC Ф40 БР. 0.7600 1.10
22.23.15.50.00 ФИКСАТОРИ ПЛАСМАСОВИ БР. 5.0000 1.10
Механизация
Е 04-006 КУЛОВ КРАН 120 – 142 ТМ МСМ 0.0080 1.00

.

За последните 3 години ние дадохме повече от 2 398 пробни версия на Project Estimator.
Запознайте се и вие с нашият софтуер.

Заяви пробна версия

.

РСН 031 203 М2 КОФРАЖ КОЛОНИ С ПРАВОЪГАЛНА ФОРМА ПЕРИМЕТЪР НАД 160 СМ
Труд Hвр 1.4500
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 ( ПОДГОТОВКА) Ч.Ч. 0.3000 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 ( МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ) Ч.Ч. 1.0000 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 ( ПОЧИСТВАНЕ ) Ч.Ч. 0.1500 1.00
Материали рн дср
16.21.12.20.02 ШПЕРПЛАТ ХИДРОФОБЕН М2 0.0600 1.14
20.30.12.70.06 КОФРАЖНО МАСЛО КГ 0.2000 1.00
25.11.23.10.62 КОФРАЖЕН КОМПЛЕКТ ЗА ПРАВОЪГАЛНИ КОЛОНИ М2 1.0000 1.00
22.23.15.50.00 ФИКСАТОРИ ПЛАСМАСОВИ БР. 5.0000 1.10
Механизация
Е 04-006 КУЛОВ КРАН 120 – 142 ТМ МСМ 0.0080 1.00

.

РСН 031 263 М КОФРАЖ КРЪГЛИ КОЛОНИ С ФИБРОТРЪБА ;D= 410 ММ
Труд Hвр 0.8500
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.7000 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 ч.ч. 0.1500 1.00
Материали рн дср
25.11.23.10.73 ФИБРО ТРЪБА Ф 400 ММ М 1.0000 1.10
Механизация
Е 04-006 КУЛОВ КРАН 120 – 142 tm мсм 0.0040 1.00
РСН 031 312 М2 КОФРАЖ ПЛОЧИ ГРЕДОВИ С ПОДПИРАНЕ Н= 4.00 М
Труд Hвр 1.6000
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.4000 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 1.0500 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 Ч.Ч. 0.1500 1.00
Материали рн дср
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0009 1.12
16.1016.50.01 ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0009 1.14
25.11.23.10.55 КОФРАЖНИ ТРЕГЕРИ KOМПЛЕКТ ( ЗА 1 М2) М2 1.0000 1.00
25.11.23.10.57 КОМПЛЕКТ МЕТАЛНИ ПОДПОРИ 30 KN ( ЗА 1 М2) М2 1.0000 1.10
22.23.15.50.10 ФИКСАТОРИ ЛИНЕЙНИ БР. 2.0000 1.10
Механизация
Е 04-006 КУЛОВ КРАН 120 – 142 ТМ МСМ 0.0080 1.00

.

РСН 031 403 М2 КОФРАЖ ГРЕДИ С НЕОБХОДИМ. ПОДПИРАНЕ Н= 5.00 М
Труд Hвр 1.7000
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.4000 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 1.1500 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 Ч.Ч. 0.1500 1.00
Материали рн дср
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0009 1.12
16.1016.50.01 ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0009 1.14
25.11.23.10.55 КОФРАЖНИ ТРЕГЕРИ KOМПЛЕКТ ( ЗА 1 М2) М2 0.5000 1.00
25.11.23.10.57 КОМПЛЕКТ МЕТАЛНИ ПОДПОРИ 30 KN ( ЗА 1 М2) М2 0.5000 1.10
22.23.15.50.10 ФИКСАТОРИ ЛИНЕЙНИ БР. 2.0000 1.10
16.21.12.20.02 ШПЕРПЛАТ ХИДРОФОБЕН М2 0.0600 1.14
25.93.11.17.02 МЕТАЛНА ШПИЛКА БР. 0.0158 1.10
25.93.11..17.03 М.АНКЕРНА ГАЙКА БР. 0.0316 1.10
Механизация
Е 04-006 КУЛОВ КРАН 120 – 142 ТМ МСМ 0.0080 1.00

.

Изпробвайте тези анализи с Project Estimator

Заяви пробна версия

.

Актуализация на разходните норми за кофражи

Актуализация на разходните норми за кофражи – Част 1ва

Актуализация на разходните норми за направата на кофража, е свързано с познаване на различни видовете кофражи и технологичните процеси и за тяхното изпълнение.

Кофражните конструкции могат да се класифицират по различни начини в зависимост от начина на приложение и конструктивното решение. Съвсем условно като приложение и развитие в строителната практика, кофражите могат да се класифицират в две основни групи:
А. Инвентарни кофражи
Б. Кофражни системи

Инвентарни кофражи

При този тип кофражи се използват инвентарни средства, като дървени и метални инвентарни платна, тръбно скеле и др. Той е разпознаваем от близкото минало, когато тази технология е била основна. Недостатъка е, че изпълнението е трудоемко и с по – ниска производителност в сравнение с кофражните системи.

При инвентарните кофражи не се изисква използването на подемни средства. Те позволяват използваемост на материалите с определена кратност:
» Метални платна (50 кратна употреба)
» Метално скеле (амортизационна стойност – 8 год.)
» Дъски иглолистни (7 кратна употреба)
» Бичмета иглолистни (10 кратна употреба)
» Греди и подпори (14 кратна употреба)
» Пирони (еднократна употреба)

Разходните норми за този тип кофражи са добре разработени в УСН (Уедрени сметни норми) и ТНС (Трудови норми в строителството). Най – честото им използване е при еднофамилни къщи, вилни сгради и пътни съоръжения. Недостатъкът е не доброто качество на бетоновата отливка(крайния продукт), особено при използване на инветара над допустимите норми за обръщаемост.

В края на тази част от статията са добавени няколко анализа от РСН 03: Бетонови конструкции, които още са добавени в базата данни на Project Estimator.

РСН 031 731 М2 КОФРАЖ ЗА РЕБРЕНИ И КАСЕТИРАНИ ТАВАНИ С ДЕБ. ДО 15 СМ
Труд Hвр 1.8400
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН01 Ч.Ч. 0.4530 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.8670 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 03 Ч.Ч. 0.5200 1.00
Материали рн дср
16.10.21.10.01 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0008 1.14
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0003 1.12
19.20.32.70.02 МАСЛО КОФРАЖНО КГ 0.1000 1.00
25.93.14.40.02 ПИРОНИ КГ 0.0500 1.07
25.11.23.10.30 МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА М2 0.0200 1.07
25.11.23.10.53 ТРЪБНО СКЕЛЕ ПОДПОРНО М3 0.0800 1.09
22.23.15.50.10 ФИКСАТОРИ ЛИНЕЙНИ БР. 2.0000 1.10
Механизация
Е 07-021 КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ МСМ 0.0100 1.00

.

РСН 031 734 М2 КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ ГРЕДИ КЪМ ПЛОЧИ
Труд Hвр 1.8270
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 Ч.Ч. 0.4230 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.7550 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 03 Ч.Ч. 0.6490 1.00
Материали рн дср
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0009 1.12
19.20.32.70.02 МАСЛО КОФРАЖНО КГ 0.1000 1.00
25.93.14.40.02 ПИРОНИ КГ 0.0630 1.07
16.10.21.10.01 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0010 1.14
25.11.23.10.30 МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА М2 0.0200 1.07
25.11.23.10.53 ТРЪБНО СКЕЛЕ ПОДПОРНО М3 0.0800 1.09
22.23.15.50.10 ФИКСАТОРИ ЛИНЕЙНИ БР. 2.0000 1.10
Механизация
Е 07-021 КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ МСМ 0.0100 1.00

.

РСН 031 710 М2 КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ, ВИСОЧИНА ДО 2 М
Труд Hвр 1.6880
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 Ч.Ч. 0.8440 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 Ч.Ч. 0.8440 1.00
Материали рн дср
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0003 1.12
19.20.32.70.02 МАСЛО КОФРАЖНО КГ 0.1000 1.00
25.93.14.40.02 ПИРОНИ КГ 0.0756 1.07
16.10.21.10.01 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0030 1.14
24.10.83.10.15 СТОМАНА ОБЛА КГ 0.2600 1.20
25.11.23.10.30 МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА М2 0.0200 1.07
22.23.15.50.00 ФИКСАТОРИ ПЛАСМАСОВИ БР. 5.0000 1.10
22.21.21.53.22 ТРЪБА PVC Ф40 БР. 0.7900 1.10
25.93.11.17.02 МЕТАЛНА ШПИЛКА БР. 0.0158 1.10
25.93.11..17.03 М.АНКЕРНА ГАЙКА БР. 0.0316 1.10
Механизация
Е 07-021 КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ МСМ 0.0100 1.00

.

РСН 031 712 М2 КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВИ КАНАЛИ
Труд Hвр 1.6880
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 01 ч.ч. 0.8440 1.00
7114-2003 КОФРАЖИСТ – СТЕПЕН 02 ч.ч. 0.8440 1.00
Материали рн дср
16.10.16.10.03 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0006 1.12
19.20.32.70.02 МАСЛО КОФРАЖНО КГ 0.1000 1.00
25.93.14.40.02 ПИРОНИ КГ 0.0945 1.07
16.10.21.10.01 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ М3 0.0013 1.14
25.11.23.10.30 МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА М2 0.0200 1.07
22.23.15.50.00 ФИКСАТОРИ ПЛАСМАСОВИ БР. 5.0000 1.10
22.21.21.53.22 ТРЪБА PVC Ф40 БР. 0.7900 1.10
25.93.11.17.02 МЕТАЛНА ШПИЛКА БР. 0.0158 1.10
25.93.11..17.03 М.АНКЕРНА ГАЙКА БР. 0.0316 1.10
Механизация
Е 07-021 КОМЛЕКТ ДЪРВООБР.МАШИНИ МСМ 0.0100 1.00
Актуализация на разходните норми за кофражи Част 3та

Актуализация на разходните норми за кофражи – Част 3та

Разходни норми
Използване на Project Estimator

В предходните две части на тази статия разгледахме инвентарните кофражни и кофражните системи и разходните норми за тях. В тази ще обърнем внимание на прилагането им в строителни оферти или строителни бюджети.

Предложената методика за ползване на разходните норми (кофражни работи) е свързана с познаването на означенията, шифрите, класификаторите за материали, механизация и строителни специалности. Това ни помага да получим по – голяма информация от строителните анализи. Работата с анализите е изключително опростена при използването на програмният продукт за строително ценообразуване Project Estimator. Същият ползва значителна по обем база данни, която се използва при съставянето на строителните анализи.

Строителните анализи нямат задължителен или нормативен характер, но те могат да послужат като база за изготвянето на реални разчети и стойностни сметки.

Две са главните условия, на които всеки ценовик тряба да обърне внимание.
» Познаване на технологията за изпълнение на вида работа
» Познаване на ценовите параметри на компонентите в анализа (труд, материали, механизация)

За първото условие Project Estimator предлага различни варианти за изпълнение на кофражни работи. В приложенията за строителни анализи са предоставени достатъчен брой анализи, които описват изпълнението на различни видове кофражи. За пример кофражи за стени, плочи, колони и др. Анализите могат да бъдат намерени по име или шифър, след като се избере РСН031: Кофражни работи.

_S1

За изпълнение на второто условие е необходимо познаването на ценовите параметри, като цени на материали, цени за разхода за труд или механизация.

_S2

Също е необходимо познаване и на параметрите за начисляване, като процент допълнителни разходи, процент доставно – складови разходи и процент на печалба. Всички тези параметри зависят от фирмената политика на строителите или от тръжните задания при офериране.

В тази връзка програмата Project Estimator. може да ви бъде много полезна, като използвате създаден модул за симулация, който позволява да променяте основните параметри на строителния анализ и да следите отражението на тези промени върху анализа или цялата сметка.

_S3

Повече информация за актуализацията на разходните норми за кофражите може да получите в Наръчника за разходни норми РСН03 Бетонови конструкции и в сайта на Project Estimator.