Как ценообразува строителството в САЩ и Канада? – Част 2ра

В предходната част от тази статия разгледахме развитието на ценообразуването и стандартите за него в САЩ и Канада.

MasterFormat е стандарт за организиране на спецификации и друга писмена информация за строителни проекти в САЩ и Канада. Целта на този стандарт е да се формират спецификациите към договорите за строителствао. Стандарта организира в стандартизиран формат отделни раздели от строителството.

Този стандарт организира видовете строително монтажни дейности в 50 петдесет раздела. Като всеки от тях е организаран на подраздели и части.

Стандарта е разработен от института за стандартизация в САЩ (CSI) и Канада (CSC). Стандартизирането на информацията ,подобрява комуникацията между всички участници в строителния процес. Помага да се изгради такава структура, която да отговаря на изискванията за срокове и бюджети.

R.S.Means е американска компания, която активно публикува информация за разходни норми и стойности в строителството. Базата данни на компанията, се използва за строителна оценка от професионалните ценовици.

Данните са източник за оценка за изчисляване на разходите за изграждане преди започване на строителството. Тя може да се използва в почти всеки етап от планирането на разходите и да стане по – точна с предаването на проекта.

R.S.Means е най – точната координирана система за инженеринг и определяне на разходите.

Процесът на определяне на разходите е от решително значение за всеки строителен проект. Колкото по късно в развитието на проекта се прави оценката, толкова тя е по – точна.

Има пет различни нива на оценка, всяко от което е по – точно от предходните:
– На фаза идеен проект
– На фаза проектиране
– На фаза оферта
– На фаза договаряне
– На фаза изпълнение.

Разходите на квадратен метър се използва на най – ранния етап на проектиране.

Как ценообразува строителството в САЩ и Канада? – Част 1ва

Избрали сме една тема,която на пръв поглед е доста професионално ориентирана и е за ограничен кръг читатели. Тъй като ценообразуването на строителството в момента в България е, като в дивия запад, може би ще е интересно да разкажем, как са ценообразували в строителството в Америка, през какви етапи са минали и как се ценнобразува сега. Затова темата е: Как ценообразува строителството в САЩ и Канада? Ще се спрем малко на историята и пояснения по тази тема.

Три основни компонента на ценообразуването
Ценообразуването, главно е свързано с три основни компонента или измерения. Това са технология, количество и цена. Връзката между тях ни позволява да опишем точно всяко едно действие, дейност или процес при изпълнение на строителните работи.

Защо се спираме именно на тези три компонента? Технологията е компонент от ценообразуването, който се променя и развива. Именно заради този компонент се правят всички промени в ценообразуването.

Технологията е движещата сила и колкото по – бързо се развиват строителните технологии, толкова повече имаме нужда от промени в ценообразуването, от нови анализи, от нови раздели и нови ценоразписи.
Разбира се тук говорим за строителни технологии, което не изключва технологиите за промяна на обработка на данните и на комуникациите.

Вторият ключов компонент е количеството. Определянето на количествените параметри е от особена важност, защото те дават цифрово изражение на технологията. Под количество трябва да се разбират:
– разходни норми за основните елементи на цената (труд,материали и механизация)
– коефиценти определящи условията при ценообразуване
– проценти за начисляване и др.

Третият компонент е цената. Този компонент дава стойностният израз на технологията. Изминавайки пътят на целият този процес е с една единствена цел, да получим адекватна оценка на разходите за изпълнение на една технология.
За правилното ценообразуване има още едно условие. Това са правилата и стандартизацията или казано по – просто описание на всички процеси и строителни технологии в една система.

Именно за тези правила искаме да Ви разкажем, каква е била системата за ценообразуване в Америка и как тя се е променяла с течение на времето.

За стандартизиране на ценообразуването в строителството, като система в САЩ се е започнало да се говори още през 1934 г. Първи са започнали да го използват инженерните части в армията. По – съществено развитие претърпява едва след втората световна война, когато започва усилено следвоенно строителство. Тогава се създава и стандарта MasterFormat.

Каква е историята на този стандарт? Първоначално такива спецификации са се подържали от различните щати за нуждите на строителната и инженерната военна промишленост. Всички данни, които са налични в тази насока до 1948 г. са били предадени на новосъздадения институт за технически спецификации и стандарти (CSI). Тогава започва и да се прави организация на спецификациите в система. Било е необходимо около петнадесет години за да излезе в 1963 г. първият формат за строителни спецификации, с 16-те основни раздели по видове строителни дейности (пет цифрен код).

Самото наименование MasterFormat се появява през 1975 г. и CSI започва редовно неговото публикуване и разширяване. През този период този стандарт се утвърждава на цялата територия на северна Америка. Това също е и период на бързо развитие на строителните технологии. Това развитие на строителната индустрия и технологии налагат актуализиция на стандарта.

След 1995 г. се започва работа в института CSI по разширяване на стандарта MasterFormat. През 2004 г стандарта е разширен от 16 на 50 раздела с шест цифрен код, отразявайки всички иновации в сферата на строителството.

Самата история на този стандарт показва колко усилия са били положени за да може да се стандартизира една строителна индустрия. За да може всички участници в строителния процес да работят по едни и същи правила. Този стандарт оптимизира разходите, оптимизира времето и не позволява спекулации.

Microsoft Project от 1980 г. до днес

Microsoft Project днес е водещият софтуер за създаване на графици във всички индустрии. Project в строителството е ползван предимно за създаването на линейни графици, мрежови графици, диаграми на работната ръка и следене на изпълнението по проекти. В началото Project е бил ползван под DOS за организиране на софтуерни проекти в Microsoft, като вътрешен софтуер.

Microsoft Project от 1980 г. до сега, timeline
Microsoft Project от 1980 г. до сега, timeline

През 1980 г. Роб Бредхов започва работа по програмата. Тогава той е служител на IBM, които съвместно с Microsoft работят по създаването на операционната система OS и OS/2 (предшественик на Windows).

Работата по Microsoft Project продължава до 1984 г., когато е пусната версия 1.0 под DOS. Това е първата версия, която започва да се разпространявана.

Развитието на Microsoft Project може да се раздели на два основни етапа. Първият е серия от версии, които работят под DOS. Този етап завършва през 1990, когато излиза версия 1.0 за Windows. С 4те версии излезли под DOS, свършва този етап от историята на Project.

Следващата генерална стъпка в развитието на програмата настъпва през 2000 година, когато излиза първата версия на Project Server, под името Project Central.

РАЗГЛЕДАЙТЕ РЪКОВОДСТВАТА ЗА MICROSFT PROJCET ОТ ТОЗИ САЙТ

.

Истории на версиите

Версия 4.0 за DOS

Година: 1987 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/46016029-18DA-11E4-99E5-7054D21A8599

Версия 1.0

Година: 1990 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/8A0D2A28-3644-11E4-A83D-7054D21A8599

Версия 3.0 (Windows)

Дата: 1992 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/BAF257BF-445B-11E4-A83D-7054D21A8599

Версия 3.0 (Macintosh)

Дата: 1992 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/437F2D1A-18DA-11E4-99E5-7054D21A8599

Версия 4.0

Дата: 1993 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/4871BDA9-18DA-11E4-99E5-7054D21A8599

Microsoft Project 95

Дата: 1995 г.
Линк за изтегляне:
https://winworldpc.com/download/45D8AC77-18DA-11E4-99E5-7054D21A8599

РАЗГЛЕДАЙТЕ РЪКОВОДСТВАТА ЗА MICROSFT PROJCET ОТ ТОЗИ САЙТ

.

Документация за Project Estimator 2.4

Здравейте,
документацията за новата версия на Project Estimator 2.4 е вече готова. Едно от главните промени е интегрирането на документацията с програмата. Във всеки прозорец има бутон за help, който ще ви отвори конкретната тема.

Fig01

В настоящата статия ще изброя новите теми с малко разяснения.

Работа с анализни цени
Редактиране на анализ – панелът за редактиране на анализи от настоящата версия вече е сменен.

Разширени възможности за редактиране
Калибриране на единична цена – тази функционалност позволява един анализ да бъде редактиран по – обратен път с цел получаване на фиксирана единична цена.
Съставяне на сборен анализ – формата за сборен анализ дава възможност да бъдат обединени различни анализи с различна степен на участие в един общ

Справки
В частта на справките има много промени и са добавени много нови опции. Разбира се всички са описани в ръководства.

Справки касаещи крайните стойности на обекта:
Обобщена информация за обекта
Подробна ифнормация за обекта
Симулации – тази форма ще позволи да се тества сметката с различни параметри и да се проследи как тяхната промяна се отразява на крайните стойности

Справки касаещи основната таблица (потребителски справки):
Използване на потребителски справки
Създаване и редактиране на потребителски справки

Справки касаещи конкретна позиция:
Помощни панели към анализ

Работа с дименсии
Работата с дименсии в Project Estimator отключва много нови функционалности. Ръководствата за тях са:
Дефиниране на дименсии
Проверка и корекция на дименсии
Конвертиране на анализ по дименсии
Конвертиране на анализ с коефициент

Добавки
Добавките са цял нов раздел от приложения за количествени сметки и ценообразуване, които целят да подпомагат процеса по офериране и бюджетиране:
Работа с добавки

Разбира се има и други малки промени или подобрени, но те не изискват изрично упоменаване.